pretraga  
O nama

Kancelarija je samostalan i nezavisan organ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji na teritoriji Distrikta pruža pravnu pomoć građanima slabog imovnog stanja u skladu sa Zakonom. U okviru svojih nadležnosti Kancelarija omogućava građanima Brcko distrikta slabog imovnog stanja ostvarivanje prava garantovanih Ustavom BiH, Statutom Distrikta, zakonima Bosne i Hercegovine i zakonima Distrikta. Pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava građana Distrikta na jednak pristup pravdi i pravu na pravično suđenje.

 

Kancelarija je odgovorna za pružanje pravnih savjeta i zastupanje građana Distrikta slabog imovnog stanja i preduzima sve radnje pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH, Apelacionim sudom Brčko distrikta BiH i Tužilaštvom Brčko distrikta BiH.

                                                                             

                                                                                                                     Direktor

                                                                                                                     Safet Pizović